Analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób

Na podstawie art. 236 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska...

Czytaj Dalej →

Dopuszczalne normy transportu ręcznego na 8 godzinny dzień pracy

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr...

Czytaj Dalej →

Czynniki biologiczne w środowisku pracy – szczegółowe wymagania

Szkodliwe czynniki biologiczne mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia obejmują: drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie; jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie; hodowle...

Czytaj Dalej →

Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy – wymagania

Zgodnie z art. 213 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) zwanym dalej kp, pracodawca jest obowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia...

Czytaj Dalej →

Jaka powinna być minimalna szerokość dróg między regałami w magazynie?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (zwanym dalej r.b.h.p.), pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi...

Czytaj Dalej →

Czynniki biologiczne w środowisku pracy – wymagania ogólne i ich identyfikacja

Zgodnie z art. 2221 w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to nie możliwe...

Czytaj Dalej →

Prace szczególnie niebezpieczne a imienny podział pracy

Zgodnie z § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1034 z późn. zm.) zwanym dalej r.b.h.p, pracodawca określa szczegółowe...

Czytaj Dalej →

Czynniki chemiczne – szczegółowe wymagania bhp

Podstawowymi aktami prawnymi, które określają obowiązki bhp w zakresie prac z substancjami i preparatami chemicznymi są: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1996 w sprawie ogólnych przepisów...

Czytaj Dalej →

Czynniki chemiczne – ogólne wymagania bhp

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U 2016 poz. 1666) Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest również...

Czytaj Dalej →

Obowiązki pracodawcy względem użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych

Zgodnie z art. 215 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w...

Czytaj Dalej →

Aktualności


  • Facebook